Rozumieme nadaným

„Dieťa vzdelávané iba školou
je nevzdelané dieťa.“

George Santayana

O INICIATÍVE

Iniciatíva Rozumieme nadaným

Iniciatíva vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Na základe skúsenosti (teoretického i praktického charakteru) so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť nadanými žiakmi) prinášame ucelený program aktivít zameraný na intelektovo nadaných žiakov. Za iniciatívou Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti. Veríme, že iniciatíva Rozumieme nadaným napomôže predstaviť nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity a záujmy.

Pridajte sa k nám – spolu dokážeme viac!

Iniciatíva Rozumieme nadaným je súkromným projektom, ktorý poukazuje na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Kontakt: Mgr. Ľuboš Lukáč, info@rozumiemenadanym.sk, Tel.č.: 0918640 971

IQáčik – logické sústredenie

Logické sústredenie je určené žiakom 1. stupňa z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Program sústredenia pozostáva z niekoľkých častí: riešenie logických úloh, hlavolamov, spoločenských hier zameraných na podporu a rozvoj logického myslenia, emočnej inteligencie, športové aktivity, turistika, ale aj aktivity zamerané na súdržnosť kolektívu a rozvoj osobitostí každého žiaka.

Realizácia aktivít prebieha formou skupinových hier, netradičných foriem vyučovania, zaujímavých slovných úloh (precvičujeme pamäť, ale aj čitateľské zručnosti), spoločenských hier a aktivít zameraných na motorickú zručnosť u detí mladšieho školského veku, kreativitu, fantáziu a myslenie.

Súčasťou voľnočasových aktivít sú športové hry (futbal, frisbee, tenis, stolný tenis...), výtvarný workshop, hravá hodina slovenského jazyka, ranné rozcvičky, prechádzka do okolia, ale aj „večerná párty“, ktorou každoročne začíname logické sústredenie a filmový večer.

www.nadanedieta.sk/iqa-ik.html

Do školy bez desiaty

Cieľom projektu sú každoročné aktivity zamerané predovšetkým na zdravú výživu, životný štýl, vitamíny, prirodzený pohyb a stravu. Dôležitým aspektom je zdravá desiata, ktorú deti dostávajú zdarma v priebehu realizácie projektu.

Dôraz pri realizácii projektu sa kladie najmä na správne podanie informácií (odbornosť, stručnosť, uvedenie zdrojov, názorov príp. poznatkov z bežnej praxe), prácu s textom (porozumenie čítaného textu), prácu ako individuálneho, tak aj skupinového charakteru, podporu práce s informačno-komunikačnými prostriedkami, rešpektovanie osobitosti každého žiaka a prenechanie zodpovednosti a vlastného názoru na každého z nich.

Realizácia projektu do bežného života detí je dôležitou úlohou pre dospelých realizátorov projektu, pretože práve utváranie správneho postoja a vštepovanie zásad zdravej výživy patrí ku krokom, ktoré žiakov poučia, formujú a podporujú vedomosti o zdravom životnom štýle, ktorý napomáha predchádzaniu mnohým zdravotným problémom.

V priebehu realizácie aktivít „Do školy bez desiaty“ sa žiaci oboznámia(aj) s videoprojekciou, ktorá žiakom priblíži dôležitosť správnej výživy a zdravej stravy ako neoddeliteľnej súčasti zdravého životného štýlu. Vytváranie myšlienkových máp, výtvarných prác a zeleninovo-ovocných tanierov spestrí program v závere „zdravého týždňa“.

Vedecká výprava mladých vedcov

Pobytový zájazd určený žiakom základných škôl. Počas výpravy si žiaci vyskúšajú prácu v nami pripravených kluboch: Klub archeológie, Klub pokusov a experimentov, Klub zdravej výživy a zázračných nápojov, Klub strojov a modernej techniky, Klub biológie a botaniky, Klub umenia a Klub športu. Ak chcete spoznať ako fungujú veci okolo nás, vydajte sa spoločne s nami na vedeckú výpravu po stopách Einsteina, Newtona, Pascala, Da Vinciho, ...

Program pozostáva zo širokého spektra rôznorodých aktivít realizovaných netradičnými formami a metódami vyučovania. Zúčastnení malí „vedci“ spoznajú tajomstvá archeológie, pokusov a experimentov, odhalia záhady trikov a kúziel. Taktiež pozorujeme krásu umenia, objavujeme kosti dinosaura, navrhujeme moderné stroje a techniku, pozorujeme nočnú oblohu, a riešime aj zaujímavé matematické úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia i aplikovanie vedomostí nadobudnutých v škole. Úspešné vyriešenie úloh prináša žiakom radosť - v podobe udelenia titulov Učeň a Tovariš.

www.nadanedieta.sk/vedecka-vyprava.html

Logická olympiáda

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií (tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj integrovaní - začlenení žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede).

Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove. Súčasťou finálového kola je odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, v ktorom sa venujeme zaujímavým témam z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou finále je stretnutie nadaných detí z celého Slovenska - Večer talentov.

www.logickaolympiada.sk

Výlety za poznaním

Výlety za poznaním sú dôležitou súčasťou vzdelávania žiakov. Počas 11 rokov sme zrealizovali viac ako 300 poznávacích výletov pre žiakov základných a stredných škôl. Skutočne, človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy nám vystačia v spomienkach na celý život. Výlety za poznaním Slovenska, ale aj do zahraničia organizujeme pravidelne.

www.iqkids.sk/vylety-za--poznanim.html

IQ kids

Projekt IQ kids vznikol v roku 2013. V rámci tejto iniciatívy sme priniesli množstvo nových projektov, aktivít pre nadaných žiakov základných škôl, ale aj pre pedagógov, odbornú verejnosť, či rodičov žiakov a študentov pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Okrem projektov, ktoré vďaka nám "uzreli svetlo sveta", prinášame neustále aktivity, ktoré chýbajú (a roky chýbali) pre špecifickú skupinu nadaných žiakov. Sme veľmi radi, že projekt IQ kids zaujal a zaujíma množstvo detí/žiakov z celého Slovenska.

www.iqkids.sk

Fotografia očami detí

Celoslovenská internetová fotosúťaž určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Súťaž prebieha v dvoch súťažných kategóriách: fotografia digitálnym fotoaparátom a fotografia mobilným telefónom. Počas 9 rokov sa do súťaže zapojilo viac ako 17 000 detí z celého Slovenska.

www.fod.sk

Mladý fotograf

Iniciatíva mladých fotografov regiónu Šariš. Ide o zoskupenie mladých fotografov, ktorí pripravujú pre žiakov základných a stredných škôl rôzne podujatia, workshopy, fotografické výlety, atď. Projekt funguje od roku 2004 a doteraz sme spoločne (s viac 1000 detí) zorganizovali viac ako 350 akcií.

www.mladyfotograf.sk

Odborný seminár Rozumieme nadaným

Odborný seminár je (každoročne) súčasťou logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, a je určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Hlavnou témou seminára sú prezentované príspevky odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Odborný seminár „priláka“ do Prešova množstvo odborníkov, ako z radu vystupujúcich, tak aj spomedzi odborníkov pôsobiacich na slovenských školách.

www.logickaolympiada.sk/seminar.html

Klub nadaných detí Prešov

1. Klub nadaných detí na Slovensku! Jedinečný, venovaný práve deťom/žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov detí, tímové hry, exkurzie. Klub združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou logickou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi, najmä s dôrazom na sociálnu oblasť, s dôrazom na rešpektovanie v kolektíve.

Kluby nadaných detí združuje v Českej republike Mensa ČR. Účelom týchto klubov je podchytiť skupinu veľmi nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzoru. V Českej republike nájdete zriadené kluby pre nadané deti v mnohých mestách (Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, Karviná, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Bílina, Brno, Plzeň, Znojmo, Blansko, Vsetín, Pardubice, Uherský Brod, Česká Lípa...)

Slovenská republika v tomto smere zaostáva, po kluboch nadaných detí ani chýru ani slychu...
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku vznikol v roku 2013 v Prešove. Vekové zacielenie je prvý a druhý stupeň školy. Dôležitým prvkom je spolupráca s rodičmi, ako aj inými školami. Preto je v našom záujme vytvoriť kluby nadaných detí aj v iných mestách, v spolupráci so školami, ktoré poskytnú pre aktivity nadaných detí vhodné priestory. Ponúkame vám pomoc pri zriadení KND vo vašom meste. Poskytneme návrh na spoluprácu, spoločné aktivity pre deti ale aj rodičov, spoluprácu medzi školami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, plán edukácie nadaných, a množstvo ďalších materiálov (po vzájomnej dohode).

www.knd.sk

Nadané dieťa

Projekt edukácie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním určený prešovským nadaným žiakom. Ide o súkromný projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme množstvo rozličných aktivít, podujatí, alternatívne učebnice a pracovné zošity, záujmové vyučovanie, a iné akcie, do ktorých zapájame žiakov, ich rodičov, odborníkov v oblasti vzdelávania nadaných žiakov, i študentov VŠ.


www.nadanedieta.sk

IQ klub – Klub inovatívnych učiteľov

IQ klub je neformálnym združením inovatívnych učiteľov rôznych stupňov a škôl, ktorí sa venujú žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, žiakom nadaným (talentovaným). Uvedomujeme si najvýznamnejšie atribúty edukácie, ktorých súčasťou sú rodičia, učitelia, vychovávatelia. Oni ovplyvňujú správanie, postoje, hierarchiu hodnôt dieťaťa.

www.iqkids.sk/iq-klub.html

Týždeň netradičných foriem vyučovania

Týždeň netradičných foriem vyučovania prebieha 1x ročne. Jeho súčasťou sú netradičné stretnutia s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Tie prichádzajú do školy a predstavujú žiakom svoje povolanie, prácu netradičným spôsobom. Toto vyučovanie má svoj význam a určite má uplatnenie v školskom systéme primárneho vzdelávania žiakov. Nezabúdajme, že nielen školské prostredie a učitelia dokážu vytvoriť vzdelávanie, ktoré žiakov posunie bližšie k realite, k ich snom, novým predsavzatiam a uplatneniu sa v budúcnosti v praktickom živote. Dokáže to každý, kto má čo odovzdať ďalším generáciám.

www.iqkids.sk/tnfv-2015.html