Pre školy - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Celoslovenská
iniciatíva
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah
Podporujeme výchovu a vzdelávanie intelektovo nadaných detí

Intelektovo nadaní žiaci su zaradení podľa školského zákona medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s možnosťou vzdelávať ich v špeciálnej škole, triede alebo v rámci individuálnej integrácie.

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby intelektovo nadaných žiakov nevyplývajú len z ich nadpriemerne rozvinutých schopností, ale aj z ich asynchrónneho vývinu a výskytu sprievodných porúch rôzneho stupňa, súvisiacich najmä s oblasťou správania, socializácie, komunikácie.

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prináša množstvo projektov, ktoré sú určené pre intelektovo nadaných žiakov. Prinášame iný pohľad na edukáciu nadaných žiakov, máme bohaté teoretické (pedagogické a odborné vzdelávanie) a praktické skúsenosti. Je potrebné uskutočniť zmenu vo vzdelávaní nadaných žiakov.

Výchovno-vzdelávací proces zohráva dôležitú úlohu (najmä) pri identifikácii nadaných žiakov a ich formovaní v rámci záujmovej úrovne.

Sme presvedčení, že zmena tradičného vzdelávania, zameraného najmä na mechanické zapamätávanie a pasívne získanie poznatkov smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život v informačnej spoločnosti je už dlhodobo v spoločnosti komunikovaná a očakávaná.

Prechodom od mnohých deklarácií ku skutočne efektívnej podpore rozvoja nadaných detí - to je celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným, ktorá ponúka množstvo zaujímavých projektov a aktivít pre deti a mládež.

Väčšina z nich je pre deti zdarma!

Logická olympiáda, Mladý fotograf, Klub nadaných detí, Malá logická olympiáda, ...

Pre učiteľov škôl, odborných zamestnancov CPPPaP ponúkame účasť na odborných seminárov, ktoré organizujeme zdarma. Sledujte naše stránky a zaregistrujte školu/učiteľov/deti/žiakov do množstva projektov - Nadanedieta.sk.

Niektoré naše projekty realizujeme za poplatok oprávnených nákladov na dieťa, napr. ubytovanie, strava, návštevy múzeí, ... (napr. Logické sústredenie, Večer Talentov).

Kontaktujte nás - ponúkame (zdarma) stretnutia s nadanými deťmi školy v programe Rozvoj logického myslenia (predstavenie úloh Logickej olympiády intelektovo nadaných detí).
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2019
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah